~ Dokumenty ~

 • Statut przedszkola

  Statut naszego przedszkola.

  ikona-word

 • Koncepcja przedszkola

  Poniższy dokument zawiera koncepcję pracy przedszkola

  Priorytety na lata 2016-2019

  ikona-word